วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อผลิตผลงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศและมีคุณค่าทางวิชาการ

พันธกิจ (Mission)
              ผลักดันและเพิ่มเครือข่ายพัฒนาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยทำวิจัยและการพัฒนาเเพลตฟอร์ม(Platform) ให้นักพัฒนา เน้น API (Application Programming Interface) และทำ Demo ระบบการวิเคราะห์ให้ข้อมูลจราจร เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการเดินทาง ขนส่งและจราจร โดยเฉพาะให้ประโยชน์กับประชาชน
กลยุทธ์ในการดําเนินงาน (Strategy)
  • Skills and Team Development  พัฒนาทักษะความสามารถของทีมงาน ITS เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • Expert meetings and events  เปิดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจการพัฒนาเทคโนโลยี ITS เพื่อรับไอเดีย ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ที่รองรับการใช้งานและแก้ปัญหาการเดินทาง ขนส่ง และจราจรในปัจจุบันและอนาคต
  • Co-creation  ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ กับนักศึกษาฝึกงานและผู้สนใจ ทั้งเครือข่ายพันธมิตรในและต่างประเทศ
  • Provide & Service Data  ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อมูลจราจรผ่าน API ซึ่งช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรือ Application ได้ง่ายและรวดเร็ว

 

ขอบเขตของเทคโนโลยี (Areas of Research)
  • Smart mobility  Travel Times Prediction,Traveller Information Systems, Arrival Time Prediction, Incidents Detection, Congestion Estimation,Positioning, mapping and navigation, Mobility as a service,Taxi and parking reservation, Real time traffic advisory
  • Road safety  Improving safety of vulnerable road users,Preventative and active safety systems
  • Big data  Data fusion,Data sharing and exchange,Predictive analytics,Traffic Flow Prediction With Big Data